Oferujemy kompleksową opiekę nad szkolnymi pracowniami komputerowymi, bibliotekami oraz komputerami administracji szkolnej. Świadczymy pomoc w zakresie właściwej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz prowadzimy audyt oryginalności oprogramowania instalowanego w pracowniach. 

Rozwiązujemy problemy w zakresie konfiguracji oraz re-instalacji serwerów, a także roboczych stacji uczniowskich. 

Służymy fachową radą przy wyborze i instalacji oprogramowania antywirusowego, niezbędnego do prawidłowej i bezawaryjnej pracy. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania dostępu do sieci Internet.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie obsługi szkolnych pracowni komputerowych, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną. 


Rozliczenie naszych usług może być prowadzone w dwojaki sposób:

·      Rozliczenie godzinowe wg czasu pracy z zastosowaniem stawek z naszego cennika. 

·      Rozliczenie abonamentowe – gwarantujemy określone czasy reakcji na zdarzenia. 

 W ramach świadczonych usług serwisowych oferujemy (oba warianty):

 • serwis sprzętu komputerowego oraz peryferii (drukarek, skanerów, itp.); 
• administrację sieci komputerowych; 
• administrację serwerów opartych na platformie WINDOWS
• administrację, szkolenia, pomoc przy obsłudze oprogramowania: 
                   • SIO, 
                   • VULCAN, 
                   • ASSECO (Płatnik), 
                   • Microsoft (Windows, MS Office), 
                   • programach z pakietu Open Office 
                   • i wiele innych;
 
• rozwiązania antywirusowe i związane z bezpieczeństwem systemów i  danych; 
• inwentaryzację sprzętu, oprogramowania oraz licencji; 
• obsługę pracowni komputerowych EFS i innych; 
• oprogramowanie do filtrowania treści niepożądanych
• naprawę oraz konserwację projektorów zestawów tablic interaktywnych HITACHI ED-A101


 

VAT 0% DLA SZKÓŁ

Sprzedaż sprzętu komputerowego dla szkół ze stawką VAT 0 %

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

- dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
- dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:

- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
- drukarki
- skanery
- urządzenia komputerowe do pism Braille'a
- urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

1. Zamówienie na sprzęt komputerowy zawierające:

- nazwę i adres placówki oświatowej nabywającego towary,
- numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy placówki oświatowej,
- nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała placówka oświatowa,
- informację, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną, oraz

2. Zaświadczenie organu prowadzącego placówkę oświatową

Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej:

- Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
- Szkoły przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
- Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.

Formularz do Pobrania (PDF)
Formularz do Pobrania (doc)